QUY ĐỊNH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Theo dự thảo Quyết định quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đất nông nghiệp sẽ bị siết chặt điều kiện về tách thửa.

Cụ thể, giống như Quyết định 22/2020, dự thảo lần này cũng quy định diện tích thửa đất nông nghiệp sau tách thửa tại đô thị (tính luôn cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m2. Diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2.

Tuy nhiên, dự thảo tăng thêm điều kiện gồm: Thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải có lối đi vào thửa đất và đảm bảo việc cấp nước, thoát nước, nước tưới, tiêu nước; phải thực hiện đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 95, Điều 171 Luật Đất đai và Điều 254 Bộ luật Dân sự.

Không tách đất nông nghiệp thành nhiều thửa để cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc tách thửa đất nông nghiệp để chuyển quyền sử dụng đất cho cùng một đối tượng để sử dụng.

Trường hợp thửa đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì chỉ được phép tách thửa khi được cơ quan chấp thuận đầu tư đồng ý.

Về quy định tách thửa đất ở, dự thảo đang lấy ý kiến có cùng điều kiện như Quyết định 22/2020 là đối với loại đất ở tại đô thị diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 (tính luôn cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa).

Dự thảo tách thửa đất năm 2021 cũng bổ sung hẳn Điều 6 về: Tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất, theo đó:

Trường hợp thửa đất được cấp Giấy chứng nhận có nhiều mục đích sử dụng khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) và đã xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng trên Giấy chứng nhận thì tách thửa theo từng mục đích được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

Trường hợp thửa đất được cấp Giấy chứng nhận có nhiều mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì phải xác định ranh giới các mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đối tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) trước khi thực hiện tách thửa theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Trường hợp sau khi xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng mà diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu đối với đất ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định này mà đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo quy định của pháp luật đất đai thì phải chuyển mục đích trước khi tách thửa đất.

Trường hợp sau khi xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng mà diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu đối với đất ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định này mà đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo quy định của pháp luật đất đai thì phải chuyển mục đích trước khi tách thửa đất.

Trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng có một phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình, thuộc quy hoạch thực hiện các công trình, dự án nhưng chưa thu hồi đất thì không phải tách thành thửa đất riêng.

Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì điều kiện, diện tích, kích thước tối thiểu thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở phải phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này và đảm bảo các điều kiện sau: Đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai; Phải tách thành thửa đất riêng trừ trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở; Diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất được tồn tại theo hiện trạng nhưng phải lớn hơn diện tích tối thiểu đối với loại đất ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

Nguồn: N Đăng – Cafeland

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.